Polarisatie, radicalisering en terrorisme

Wim Koomen en Joop van der Pligt 9789089743367 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Terrorisme en radicalisme zijn van alle tijden en kennen vele vormen. Terroristische aanslagen met ingrijpende gevolgen voor veel mensen zijn zelden uit het nieuws.
Daarbij rijzen tal van vragen. Waardoor radicaliseren mensen? Voelen die mensen zich bedreigd, en zo ja, waardoor? Heeft hun maatschappelijke positie daarmee te maken?
Wat zijn belangrijke vormen van radicalisme en terrorisme? Welke groepsprocessen spelen een rol? Hoe verloopt de overgang van radicalisme naar terrorisme? Wat beweegt de mensen die deze stap zetten? Zijn het wel normale mensen?

Voor een effectieve aanpak van radicalisme en terrorisme zijn passende antwoorden op onder andere deze vragen noodzakelijk. Polarisatie, radicalisering en terrorisme beoogt
die antwoorden te geven. Kenmerkend voor het boek is de presentatie van een systematisch raamwerk waarin de belangrijkste determinanten en achtergronden van
verschillende typen van radicalisering en terrorisme zijn opgenomen. Dit raamwerk is gebaseerd op de meer algemene sociaalwetenschappelijke en vooral de sociaalpsychologische literatuur; zo passeren met name stereotypen, vooroordeel, discriminatie, cultuur, sociaal klimaat, groepsprocessen en relaties tussen groepen de revue.

Doelgroep

Het boek is niet alleen van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in radicalisme en terrorisme, maar ook voor allen die zich in praktische of theoretische zin met deze
onderwerpen bezighouden, zoals politieambtenaren, jeugdwerkers en studenten criminologie, psychologie en andere sociale wetenschappen.

Auteursinformatie

Wim Koomen is verbonden aan de Programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1973 en houdt zich met name bezig met
onderwerpen als groepspsychologie, sociale cognitie, stereotypen, stigmatisering en vooroordeel.
Joop van der Pligt promoveerde aan de University of London. Hij is hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op attitudes, risico's en beslissingen. De auteurs hebben eerder op uitnodiging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding samen een literatuuronderzoek naar radicalisme en terrorisme uitgevoerd.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag